วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นำเสนองาน

พัฒนาสินค้าเกลือสปาขัดผิวจากถ่านส้มโอ

 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จะสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีไม่ได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ และความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคคลสำคัญดังที่จะเอ่ยนามดังต่อไปนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ประชิต ทิณบุตรอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำในการเรียนวิชากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ครั้งนี้ และรวมถึงคณาจารย์ในสาขาศิลปกรรม ที่อบรมสั่งสอน ให้คำปรึกษาต่างๆยังรวมถึง คุณสุพิษย์ ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านสระไม้แดง ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในเรื่องของข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า ยังรวมถึงเพื่อนๆในกลุ่มสาขาศิลปกรรมที่ช่วยเหลือ และร่วมมือกันดำเนินการทำตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน ท้ายนี้ขอขอบพระคุณบุคคลที่ทำให้ข้าพเจ้าได้ก้าวย่างมาถึง ทุกวันนี้ คือ บิดามารดาและญาติพี่น้องอันเป็นที่รักยิ่ง ซึ่งได้อบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาศในการศึกษาอย่างเต็มที่และยังเป็นกำลังใจ เอาใจใส่เสมอมาในทุกด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันมหาศาล และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ได้ความความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
2.ด้านความรู้
ได้รับความรู้เกี่ยวกับกราฟิกบรรจุภัณฑ์ และวิธีการเรียนอย่างถูกต้อง
3.ด้านปัญญา
มีสติปํญญาทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ได้เข้าถึงผู้ประกอบการอย่างท่วงท้น
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการใชคอมพิวเตอร์ นำเสนอบล็อกเกอร์ของตัวเอง ให้ผู้คนรับรู้ทั่วโลก
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
สามาถนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

7.ดังหลักฐานแสดงคือ

แจ้งชื่อนางสาวศิรินันท์  สะอาด  รหัสนักศึกษา 5511302662 กลุ่มเรียน  101
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL : http://artd3304-sirinan.blogspot.com/
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/sirinansa-ard/docs/artd3302-sirinan-101.docxสามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ.

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนรู้ วันจันทร์ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

สรุปผลการเรียนรู้

แบบทดสอบปฏิบัติปลายภาคเรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
10 คะแนน เวลา 3 ชั่วโมง

จงอ่านภาระงานออกแบบให้ละเอียดและดำเนินการออกแบบตามโจทย์ให้ครบถ้วน

Job Type Packaging Design
ภาระงาน (Task Outline ) : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ข้าวกล้องโชติกา (Chotika Brown Rice)
เนื้อหา/เรื่องราวที่กำหนด(Subject/Content Title) : เป็นข้าวกล้องสีแล้ว จากนาเกษตรอินทรีย์ของชัยนาท ( Organic Rice Field)

รูปลักษณ์ผลงานที่ต้องการ (Task Description)
1.ต้องการให้ออกแบบโลโถุงสุญญกาศแพ็คข้าวสาร 1 กิโลกรัม Vacuum เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้ว มีขนาดกว้าง 5 นี้ว หนา 2 นี้ว สูง 6 นี้ว
4.ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับได้แก่ ตราโอทอปและตราชัยนาท
ก้ไทย-อังกฤษที่โดดเด่นจดจำง่ายอย่างน้อย 2 สี สื่อถึงข้าวของไทย
2.ต้องการให้คิดคำโฆษณาเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจากนาเกษตรอินทรีย์พร้อมมีข้อมูลประโยชน์ของข้าวกล้องและภาพประกอบเป็นข้าวหุงสุกแล้วมาประกอบอย่างเด่นชัด เบื้องหล้งเป็นภาพทุ่งนาเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์
3.ต้องการให้ออกแบบอาร์ตเวิร์คพิมพ์กล่องกระดาษบรรจุข้าวที่สามารถหิ้วได้ เพื่อใส่ถุงข้าวที่ บรรจุแบบ
5.ใส่ Barcode รหัสแท่ง EAN 13 เลขคือ 885015710056
6.ที่อยู่ผู้ประกอบการ 80/2 หมู่ 11 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทร.08 9567 8548 Email : chotoka2514@gmail.com

2.ภาพแสดงรูปลักษณ์ผลงาน 3 มิติ คล้ายแบบของจริงต้นแบบงานที่ต้องการ(Production/Artwork)
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่ง ชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน.สกุลไฟล์ เช่น
1.1 prachid-chotika001-201.ai
1.2 prachid-chotika001-202.jpg
1.ไฟล์อาร์ตเวิร์ค 4สี พิมพ์ระบบoffset บันทึกเป็นไฟล์ .ai และ .jpg รวมส่ง 2 ไฟล์ จัดส่งทางอีเมลที่ prachid2010@gmail.com

ผลงาน


วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนรู้ วันจันทร์ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557


สรุปผลการเรียนรู้

ให้ดาวโหลดการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษา ของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่ https://sites.google.com/site/rdichandra2013/ngb-ray-di-naksuksa


การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)

        การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการดำเนินการวิจัยไม่มีการสร้างสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลที่ตามมาแต่เป็นการค้นหาข้อเท็จจริง

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

        การวิจัยเชิงทดลอง เป็นกระบวนการค้นหาความรู้ความจริงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบหนึ่ง ซึ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในการทดลองที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ได้รับการควบคุมอย่างรัดกุม

สรุปผลการเรียนรู้ วันจันทร์ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557


สรุปผลการเรียนรู้

แปลสรุปข่าว 3 คนต่อสัปดาห์

Challange Cup

        งานที่ร่วมกันสร้างสรรค์ แก้วกาแฟ รุ่นจำนวนจำกัดที่มีลูกเล่นที่การหมุนจะเปลี่ยนภาพกราฟิกรูปหน้าการ์ตูน ผ่านกราฟิกที่เป้นแว่นคาดบอกอารมณ์ของของผู้ดื่ม ของกลุ่มดีไซเนอร์ชาวสลาฟ

Frutolino

         ขนมบาร์ธัยพืช ผลไม้ที่ มีคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริม นิสัยการรับประทานอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพ โดย บริษัท Wunsh and Envision มี ลักษณะ เป็น กระดาษแข็ง รีไซเคิล สื่อถึงธรรมชาติ และลวดลายการ์ตูนสีสันสื่อถึงรสชาติ และความสนุกสนาน ดดยเล่นกับตัวอักษรให้มีความน่าสนใจ

Fazer Vilpuri

         Fazer Vilpuri เป็นผลงานการออกแบบของ บริษัท Hasan & Partners ฟินแลนด์ เป็นการออกแบบแพคเกจของถุงขนมปังโดยเลือกใช้ ปลา มาออกแบบเป็นกราฟิกลงบนถุงขนมปัง สื่อถึงการกำลังกิน โดยที่ปลากำลังอ้าปากโดยโชว์ให้เห็นตัวขนมปังข้างใน เหมือนว่าอยู่ในปากของปลา และใช้สีสันสดใส เพื่อให้เป็นที่สนใจในหมู่เด็กๆ

       อาจารย์สอนเรื่องการขยาย พื้นที board ในการทำงานในโปรแกรม Illustrator การทำพื้นนหลังตัดตกเพื่อป้องกันส่วนที่เป็นสีขาวในงาน Artwork ในการทำ Moodบอร์ดต้องอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานว่ามีที่มาอย่างไร

DPI ย่อมาจาก dot per inch เป็นหน่วยที่บอกว่า พื้นที่หนึ่งตารางนิ้ว มีจุดสีทั้งหมดกี่จุด


       งานที่ได้รับมอบหมายคือ การออกแบบ สัญลักษณ์แบรนด์ ลงใน พื้นที่งานขนาด 20x30 นิ้ว ใน  Illustrator โดยต้องแสดงที่มาที่ไปอย่างเป็นขั้นตอน แล้วอัพโหลดลงในกูเกิ้ลไดรฟ์ของตนเอง แล้วเขียนชื่อโครงการให้ถูกต้อง

ขอขอบคุณผู้สอน : อาจารย์ประชิด ทิณบุตร

สรุปผลการเรียนรู้ วันจันทร์ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557


สรุปผลการเรียนรู้

อาจารย์ได้ให้นัดส่งงาน ความคืบหน้าของงานออกแบบและพัฒนา

         ให้นักศึกษาศึกษาการใช้โปรแกรม Rhinoceros 3d และ Matrix เบื้องต้น โดย คุณคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ลูกศิษย์และผู้ช่วยในการทำงานวิจัยของอาจารย์ประชิด  ทินบุตร  ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษในการมาบรรยายในครั้งนี้ โดยโปรแกรมมีไว้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ สามารถสร้างภาพเสมือนจริง โดยการสร้างงานตัวอย่างคร่าวทั้งงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์งานออกแบบจิวลี่ (Zhou Li) ของตกแต่ง ตลอดการทำให้เห็นถึงกระบวนการเรนเดอร์ ในการสร้างภาพเสมือนจริง ซึ่งงานมีความสำคัญในการนำเสนอต่อลูกค้าผู้ว่าจ้างงาน ในการทำให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์จริงก่อนผลิต

        การนำงานมาเป็นเคส สตัดดี้ คือการนำงานมาเป็นแบบอย่างแต่ไม่ใช่ลอกทั้งหมด ในการทำงานย่อมมีการผิดพลาดแต่สิ่งที่ได้จากความผิดพลาดนั้นทำให้เกิดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์คือเครื่องมือที่จะช่วยแสดงแต่ตัวคนต่างหากที่เป็นผู้สร้างสรรค์ การเรียนรู้การศึกษาจึงมีความสำคัญ ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะทำงานที่ยากไม่ได้

ขอขอบคุณผู้สอน : อาจารย์ประชิด  ทิณบุตร และ คุณคณาศักดิ์ พงษ์พาลี